Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2018

20:18
20:18
1342 a725 390
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viapsychedelix psychedelix
20:17
szpaqus
20:16
Frying Pan Solo
Reposted fromstarwars starwars viapsychedelix psychedelix
szpaqus
18:04
6739 c9a5 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaDagarhen Dagarhen
szpaqus
18:03
szpaqus
18:03
szpaqus
17:59
7501 8c7e 390
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaDagarhen Dagarhen
szpaqus
17:58
Reposted frompffft pffft viaDagarhen Dagarhen
szpaqus
17:58
8941 5a7d 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaDagarhen Dagarhen
szpaqus
17:58
8943 9eeb 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaDagarhen Dagarhen

September 22 2018

szpaqus
20:55
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viapatrzpodnogi patrzpodnogi
szpaqus
20:53
6540 c97a 390
Reposted fromunterland unterland viaLarryGreenSky LarryGreenSky
szpaqus
18:14
2245 d643 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
szpaqus
18:11
szpaqus
11:44
6932 3159 390
Reposted fromSanthe Santhe viapankamien pankamien
szpaqus
11:43
5907 087f 390
why is this so funny to me
Reposted fromsommteck sommteck viapankamien pankamien
szpaqus
11:43
7170 5200 390
Reposted frommangoe mangoe viapankamien pankamien
szpaqus
11:38
8652 353a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
szpaqus
11:35
8668 ffeb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl