Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2018

szpaqus
21:59
Reposted fromFlau Flau viakoni koni
szpaqus
21:59
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacotarsky cotarsky
szpaqus
21:59
szpaqus
21:58
szpaqus
21:58
Reposted fromFlau Flau viapankamien pankamien
szpaqus
21:55
6257 9f05 390
Reposted frommerkaba merkaba viakatastrofo katastrofo
szpaqus
21:55
6257 9f05 390
Reposted frommerkaba merkaba viakatastrofo katastrofo
21:55
5944 a789 390
Reposted fromcalcifer calcifer viakatastrofo katastrofo
szpaqus
21:52
2822 0590 390
Reposted fromGIFer GIFer viakatastrofo katastrofo
szpaqus
21:48
7668 6315 390
Reposted fromzciach zciach viaDagarhen Dagarhen
szpaqus
21:48

bad-ass-baby: Baby goat thinks he’s a bunny.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaDagarhen Dagarhen
szpaqus
21:48
4873 e55f 390
Reposted fromteijakool teijakool viaDagarhen Dagarhen

March 14 2018

20:27
szpaqus
20:27
szpaqus
20:26
szpaqus
19:35
szpaqus
19:34
8814 407e 390
Why You Disturb Me!?
Reposted fromsuppon suppon viapatrzpodnogi patrzpodnogi
szpaqus
19:34
6602 37ad 390
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viaatranta atranta
szpaqus
19:34
Reposted fromFlau Flau viaatranta atranta
szpaqus
19:32
3535 bfa2 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaatranta atranta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl