Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

szpaqus
22:04
22:03
szpaqus
22:03
22:03
4282 342f 390

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

szpaqus
22:02
7024 1931 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viapankamien pankamien
szpaqus
22:00
0701 0947
Reposted frommuszynka muszynka viapankamien pankamien
szpaqus
21:59
Reposted fromexistential existential viaxannabelle xannabelle
szpaqus
21:59
Każdy z nas szuka jakiejś ucieczki. Godziny wloką się jedna za drugą, trzeba je czymś zapełnić aż do śmierci. Zbyt mało jest rzeczy pięknych i wzniosłych, żeby się chciało człowiekowi pchać ten wózek. Każda rzecz po krótkim czasie brzydnie i obumiera. Budzimy się rano, wysuwamy nogę spod kołdry, stawiamy na podłodze i myślimy: kurwa, co by tu dalej?
— Charles Bukowski
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy viakaktu kaktu
szpaqus
16:28
3176 3281 390
Don't disturb, it's nap time
Reposted frominzynier inzynier vialooziker looziker
szpaqus
16:27
9365 cb3d 390
Reposted fromkarahippie karahippie vialooziker looziker
szpaqus
16:26
5328 9f88 390
Reposted fromdarthsadic darthsadic vialooziker looziker
szpaqus
16:25
5591 ab8b 390
16:21
szpaqus
16:20
szpaqus
16:20
szpaqus
08:47
6126 9520 390
Reposted fromverdantforce verdantforce viaatranta atranta
szpaqus
08:45
Reposted fromFlau Flau viaatranta atranta
szpaqus
08:44
3553 4287 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaatranta atranta
szpaqus
08:44
2077 633e 390
Reposted frombiru biru viaatranta atranta
szpaqus
08:39
Reposted fromkels kels viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl