Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2018

szpaqus
12:32
szpaqus
12:32
Play fullscreen
Reposted fromMartwa13 Martwa13
szpaqus
12:31
4926 d705 390
Reposted fromambermoon ambermoon
szpaqus
12:04
4996 227d 390
Reposted fromhighlmittel highlmittel
szpaqus
12:03
some members of the (((media)))...
Reposted frommangoe mangoe
szpaqus
12:02
Reposted fromFlau Flau
szpaqus
11:53
Reposted fromDennkost Dennkost
szpaqus
11:49
 
Reposted from4777727772 4777727772
szpaqus
11:49
5158 e77d 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
szpaqus
11:45

Trochę to dziwne, nie uważasz?
Że bliscy stają się dla siebie dalecy i trwają w tym tak dla zasady, bo przecież obojgu to doskwiera. Trochę to dziwne, że ludzie potrafią zamknąć usta mając sobie nadal wiele do powiedzenia... To bardzo dziwne znać kogoś dobrze i udawać, że się go nie zna wcale... Tylko dlatego, że nadal coś dla nas znaczy wbrew logice...

— Porypana panna M.
Reposted fromnaturalginger naturalginger viairmelin irmelin
szpaqus
11:45
6136 ae14 390
Getting used to gravity again
Reposted fromfub fub viapathetic8 pathetic8
szpaqus
11:44
Reposted fromkelu kelu viaorangeugarte orangeugarte
szpaqus
11:43
4720 ebb3 390
Reposted fromGIFer GIFer viaorangeugarte orangeugarte
szpaqus
11:41
szpaqus
11:39

May 12 2018

18:19
szpaqus
14:47
3361 5b00 390
Reposted frommachinae machinae viaDagarhen Dagarhen
szpaqus
14:46
3614 eaa3 390
Reposted fromoll oll viaDagarhen Dagarhen
14:46
9831 ad81 390
Reposted fromsunlight sunlight viaDagarhen Dagarhen
szpaqus
14:45
1504 e8a8 390
Reposted fromgreensky greensky viaDagarhen Dagarhen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl